Μενού Κλείσιμο

Οι δράσεις του ερευνητικού έργου θα πραγματοποιηθούν διαμέσου 7 πακέτων  εργασίας (ΠΕ)

ΠΕ1 Διαχείριση έργου & δεοντολογία
Στόχοι:
Σ1.1: Διαχείριση πόρων και παρακολούθηση
Σ1.2: Ορισμός  βασικών αρχών. Συντονισμός  ΠΕ. Αλληλοεπίδραση  με τους φορείς της περιφέρειας και με τους τελικούς χρήστες
Σ1.3: Διασφάλιση υψηλού επιπέδου επιστημονικού έργου, αποτελεσμάτων και παραδοτέων
Σ1.4: Ανάλυση τεχνικών κινδύνων και διαχείριση διαταραχών

ΠΕ2 Απαιτήσεις, διαλειτουργικότητα και φυσική υλοποίηση του συστήματος ΚΕΔΙΑΚ
Στόχοι:
Σ2.1: Απαιτήσεις των χρηστών ως προς τη γνώση τις πληροφορίες που χρειάζονται σε σχέση με τις επικινδυνότητες από κέντρο ΚΕΔΙΑΚ -ΠΑΜΘ
Σ2.2: Ολοκλήρωση τεχνικής υλοποίησης του κέντρου ΚΕΔΙΑΚ
Σ2.3: Ολοκλήρωση τεχνικής υλοποίηση της Κινητής Μονάδας Μετρήσεων & Παρακολούθησης Φαινομένου
Σ2.4: Λειτουργική υλοποίηση  όλων των στοιχείων του συστήματος ΚΕΔΙΑΚ-ΠΑΜΘ

ΠΕ3 Μοντέλο επικινδυνοτήτων
Στόχοι:
Σ3.1: Συλλογή ιστορικών αναφορών φυσικών κινδύνων στην περιφέρεια ΑΜΘ
Σ3.2: Χωρικός προσδιορισμός επιδεκτικότητας σε φυσικούς κινδύνους
Σ3.3: Εκτίμηση επικινδυνότητας ανά φυσικό κίνδυνο
Σ3.4: Δημιουργία κατάλληλης πλατφόρμας σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) για την εισαγωγή των παραγόμενων χωρικών δεδομένων

ΠΕ4 Μοντέλο υφιστάμενης κατάστασης και αλληλεξαρτήσεων επικινδυνοτήτων, υποδομών και κεφαλαίων RIS3
Στόχοι:
Σ4.1: Καταγραφή και απεικόνιση της παρούσας κατάστασης της υγείας του γενικού πληθυσμού της περιοχής
Σ4.2: Καταγραφή και απεικόνιση της παρούσας κατάστασης της υγείας των εδαφών και των υδάτινων οικοσυστηματων της περιφέρειας
Σ4.3: Αποτύπωση κρίσιμων υποδομών, στοιχείων του οικολογικού, αρχαιολογικού/ιστορικού και πολιτιστικού/κοινωνικού κεφαλαίου της περιφέρειας ΑΜΘ και των οικονομικών δραστηριοτήτων σχετικών με την RIS3 σε περιβάλλον GIS.
Σ4.4: Κωδικοποίηση καταγεγραμμένη γνώσης και εμπειρίας σε θέματα επιπτώσεων φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών ως προς την αλληλεξάρτηση που έχουν τόσο οι επικινδυνότητες όσο και οι υποδομές μεταξύ τους
Σ4.5: Δημιουργία μοντέλων αλληλεξάρτησης φυσικών επικινδυνοτήτων, κρίσιμων υποδομών και εταιριών που εντάσσονται στις κάθετες προτεραιότητες της RIS3

ΠΕ5 Μοντέλο συνεπειών και εκτιμήσεων / αξιολογήσεων διακινδύνευσης
Στόχοι:
Σ5.1: Διερεύνηση των επιπτώσεων στην υγεία των ακραίων ατμοσφαιρικών συνθηκών και της συγκέντρωσης πληθυσμού σε προσωρινά καταλύματα
Σ5.2: Δημιουργία σεναρίων επιπτώσεων επικινδυνοτήτων στην υγεία, στην ποιότητα των εδαφών και των υδάτων
Σ5.3: Διερεύνηση των επιδόσεων των ιστορικών και πολιτιστικών συστημάτων κατά τη λειτουργία τους σε υποθέσεις επίδρασης φυσικής η τεχνολογικής επικινδυνότητας αναφορικά με τα θεσμικά πρότυπα
Σ5.4: Ανάλυση συνεπειών των επικινδυνοτήτων στις υποδομές με έμφαση στο οδικό δίκτυο και σε δομικά στοιχεία
Σ5.5: Σύνδεση όλων των επιμέρους μοντέλων επιπτώσεων σε ένα δυναμικό απεικόνισης και προβολής/ εξέλιξης της διακινδύνευσης, ως προς το χρόνο, με βάση το μοντέλο αλληλεξάρτησης κρίσιμων υποδομών του κεφαλαίου της ΑΜΘ και των εταιρειών RIS3 της ΘΕ4.6

ΠΕ6 Δοκιμές και αξιολόγηση επιδόσεων
Στόχοι:
Σ6.1 Προσδιορισμός σεναρίων και κριτηρίων βάση των οποίων θα δοκιμαστεί και αξιολογηθεί η επίδοση της ομαλής λειτουργίας και η επικύρωση των αποτελεσμάτων του συστήματος ΚΕΔΙΑΚ
Σ6.2 Δοκιμές και αξιολόγηση του συστήματος ΚΕΔΙΑΚ σε περιπτώσεις εμφάνισης προβλημάτων λειτουργίας
Σ.6.3 Δοκιμές και αξιολόγηση συνολικά με βάση σενάρια μελέτης περιπτώσεων εμφάνισης επικινδυνοτήτων
Σ6.4 Διδάγματα και προτάσεις βελτίωσης

ΠΕ7 Οδικός χάρτης επικοινωνίας, διάδοσης αποτελεσμάτων και αξιοποίησης
Στόχοι:
Σ7.1 Διάδοση της ιδέας του κέντρου ΚΕΔΙΑΚ-ΠΑΜΘ και των παραγόμενων αποτελεσμάτων τόσο σε ερευνητικό όσο και σε επίπεδο ολοκλήρωσης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών μέσω της ανάπτυξης υλοποίησης κατάλληλων στρατηγικών διάδοσης και επικοινωνίας
Σ7.2 Εκτέλεση ενός συγκεκριμένου συνόλου ενεργειών για να εξασφαλιστεί η διακυβέρνηση η βιωσιμότητα και η περεταίρω ανάπτυξη του κέντρου μετά το πέρας της χρηματοδότησής του
Σ7.3 Ευαισθητοποίηση των τελικών χρηστών, για χρήση των δυνατοτήτων που θα παρέχει το κέντρου ΚΕΔΙΑΚ – ΠΑΜΘ για χρήσιμους προς αυτούς σκοπούς
Σ7.4 Δημιουργία συνεργασιών με άλλα κέντρα / υποδομές και φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

Μετάβαση στο περιεχόμενο